หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   

 

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

นางบานเย็น   ยาวิไชย
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา

 

นางดวงทิพย์   จิตตรง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

 

นางชยาภรณ์   หน่อท้าว
ครู

นางปภัสร์ชญา   อัญชัญ
ครู

   

 

นางสุณีย์   ฝีปากเพราะ
ครู

 

นางมนัสนันท์   ดอนนันชัย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางจันทร์สม   หน่อท้าว
ผู้ดูแลเด็ก

นางปราณี   ใจน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางกมลรัตน์   ใจปิง
ผู้ดูแลเด็ก