หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   

 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองคลัง

 

นางสาวณัฐณิชา ใจการณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติราชการแทนนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

   

นางสาวนริศรา  ยะแสง
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัตการ

นางสาวอภิรดี  ไชยตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บกิจการประปา

 

นายพันทิวากร  ต๊ะกัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี