หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

 

นายปิยะพงษ์  จักอะโน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

นางสาวณัฐณิชา ใจการณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางพิชญา  มานะผดุงกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

   

นางนุชญา พรมมินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกชกร  พุทธรักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สิบโทชัยณรงค์  ไพรสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ

นางสาวกัจชามาศ  รัตนกมลชัย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

   

นายร่วม  จันทร์ทะรัตน์
คนงานทั่วไป

นายชิตร  ซอระสี
พนักงานขับรถ

 

นางกนกรัตน์  ชาติประเสริฐ
(จ้างเหมาบริการ)