หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

นายทินกร  ชาติประเสริฐ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

 

นายสมควร  แสงชม
รองสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

นายวิโรจน์  อุดนัน
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

   

นางกรวรรณ  พลจร
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 3
นายอรุณ  สิงห์ธนะ
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 4
นายศิริวรรณ  สิงห์ธนะ
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 4
นายทวน  ก๋าทอง
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 5
นายทินกร  ชาติประเสริฐ
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 5
นายสมควร  คำยันต์
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 6
นายประสิทธิ์  สุรินทร์
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 6
นางบุญสม  คุ้มไกรสร
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 7
นายเกียรติศักดิ์ ยศอาลัย
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 7
นางบุญเทียม  หน่อท้าว
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 9
นายคำบาง ฝีปากเพราะ
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 9
นายพงษ์ประพัตน์ แพงจีน
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 12
นายวัฒนพงษ์ ธนะขว้าง
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 12
นางณิชากร งามงอน
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 13

นายสมจิตร  ใจปิง
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 13
นายยืน ใจปิง
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 14
นายดี แปงอุดม
สมาชิกกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ หมู่ที่ 14