หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   

 

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

นายสวัสดิ์  รัตนกมลชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

 

นายเกรียงไกร  ก๋าทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

นายเจริญ  พรมมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

 

นายนพดล  อ่ำเกษม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ