หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


วัดหนองแดง ตั้งอยู่ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน มีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา ไดรับอนุญาตให้สร้างวัด พ.ศ. 2330 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2365 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแสดงของเขตเล่มที่ 98 ตอนที่ 177 วันที่ 27

อ่านต่อ
 

 

ทุ่งดอกทานตะวันบานที่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน ท่านสามารถมาเยี่ยมชนทุ่งดอกทานตะวันได้ ในช่วงเดือน
ธันวาคม - มีนาคม ของทุกปี
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอริญชัย ฝีปากเพราะ โทร. 081-993-6473

   
วัดประดิษฐ์ส้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ท่านสามารถ
มาเยี่ยมชม และกราบนมัสการครูบาส้อซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ชาวตำบลเปือ
เคารพนับถือ
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพินิจ หน่อท้าว โทร. 082-180-5136
   

รอยพระบาทบ้านดอนสบเปือ หมู่ที่ 7 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวดัน่าน
ท่านสามารถมาเที่ยวชม และกราบนมัสการได้ตลอดทั้งปี
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณฉัตรชัย จิตตรง โทร.081-724-0645

 

   

ล่องแพลำน้ำน่าน บ้านห้วยพ่านหมู่ที่ 13 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ท่านสามารถมาล่องแพเพื่อชมธรรมชาติ และดูปลาที่สวยงามได้
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสมบูรณ์ ใจปิง โทร. 082-195-1198

 

   

แพปลาอ่างน้ำอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ท่านสามารถที่จะมาพักผ่อน ชมธรรมชาติ และลองชิมอาหารเลิศรส
ซึ่งทางร้านจะจัดบริการให้ท่านอย่างน่าประทับใจ
โดยสั่งจองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่ คุณสุวิศิษฏ์ สมบูรณ์สุขยิ่ง โทร. 082-891-8997