หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของ อบต.เปือ
สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ ยกฐานะมาจากสภาตำบล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเชียงกลาง ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด79 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครองติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังต่อไปนี้
          ทิศเหนือ  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
          ทิศใต้      ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเชียงกลาง
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ มี 10 หมู่บ้าน ประชากร รวมทั้งสิ้น 3,355 คน หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่รวม/คน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม/คน

3

บ้านน้ำอ้อ นายเกรียงไกร ก๋าทอง

298

285

583

9

บ้านส้อ นายพินิจ  หน่อท้าว

292

290

582

10

บ้านหนองผุก นายวิเวก ซ้อนพุฒ

325

287

612

12

บ้านเด่นพัฒนา นายสถิตย์ หน่อท้าว

316

310

626

13

บ้านห้วยพ่าน นายสมบูรณ์ ใจปิง

83

70

153

14

?บ้านน้ำมีด นางสุชาดา ใจปิง

79

76

155

   

รวมทั้งสิ้น

1,393

1,318

2,711

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือบางส่วน โดยอีกส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชียงกลาง มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม/คน

4

บ้านสันทนา นายณรงค์ อภัยรุณ

117

137

254

5

บ้านวังว้า นายบุญแต่ง จันทร์ทะรัตน์

21

109

230

6

บ้านห้วยเลื่อน นายบุญเลิศ ยศอาลัย

46

46

92

7

บ้านดอนสบเปือ นายฉัตรชัย จิตรตรง

35

33

68

   

รวมทั้งสิ้น

325

319

644สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของหมู่บ้านเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาโดยเป็นที่ราบต่ำ และสลับกับที่สูงมีแม่น้ำ และลำน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำน่าน แม่น้ำเปือ เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนมากอุณหภูมิสูงสุดในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน เฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เฉลี่ยประมาณ 7 องศาเซลเซียส ฤดูฝน ในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,286 มิลลิเมตร

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกผัก
- ทำสวน ได้แก่ มะม่วง มะขามหวาน ลำไย ลิ้นจี่ ส้ม 
- ปลูกผัก ได้แก่ ผักกาดเขียวปลี ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา 
- ทำไร่  ได้แก่ ปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ยาสูบ
- หน่วยธุรกิจในเขตรับผิดชอบ  มีรีสอร์ท จำนวน 3 แห่ง
- ไร่จุฑามาศรีสอร์ท ตั้งอยู่บ้านน้ำอ้อ หมู่ที่ 3 
- เอื้องดอยรีสอร์ท ตั้งอยู่บ้านสันทนา หมู่ที่ 4 
- นฤมลรีสอร์ท ตั้งอยู่บ้านน้ำอ้อ หมู่ที่ 3
สภาพทางสังคม
สภาพสังคม เป็นสังคมที่มีความผูกพันฉันญาติพี่น้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นสังคมที่มีชีวิตเรียบง่ายในแต่ละหมู่บ้านอยู่ติดต่อกันการคมนาคมติดต่อสื่อสารได้สะดวก

โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือมีถนนสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080(น่าน  ทุ่งช้าง) เป็นเส้นทางผ่านระหว่างตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านสันทนา และหมู่บ้านน้ำอ้อ มุ่งสู่อำเภอทุ่งช้าง ถนนภายในตำบลสามารถสัญจรบรรจบกันอยู่ 3 เส้นทาง

การไฟฟ้า
ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

การประปา
ราษฎรส่วนใหญ่จะใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาภูเขา ใช้ในการอุปโภคและบริโภค

อาชีพ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการกษตรกรรมซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดในการเพาะปลูกประมาณ 7,084 ไร่ พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด ยาสูบ และพืชผักสวนครัว ซึ่งมีการส่งเสริมการปลูกโดย สหกรณ์การเกษตร และบริษัทเอกชน

การท่องเที่ยว
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะ อ่างเก็บน้ำอ้อ ตั้งอยู่บ้านน้ำอ้อ และรอยพระบาท บ้านดอนสบเปือ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านห้วยพ่าน ล่องแพแม่น้ำน่านจากบ้านห้วยพ่าน ถึง บ้านดอนสบเปือ

ด้านสังคม
การศึกษา
-  โรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4 แห่ง

การศาสนา
- ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ มีวัดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ 3 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง และในแต่ละหมู่บ้านจะมีวัดตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรมและประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
- ศาสนาคริสต์ มีโบสถ์ 2 แห่ง

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม

- เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือมีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนท้องถิ่นทั่วไปทางภาคเหนือประเพณีที่สำคัญของชุมชน ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ และงานลอยกระทง เป็นต้น

การสาธารณสุข
- การให้บริการด้านสาธารณสุข มีสถานีอนามัยตั้งอยู่ในเขต 2 แห่ง และแต่ละหมู่บ้านจะมีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 10 แห่ง

 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
- มีการดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยดำเนินการในลักษณะมอบเบี้ยยังชีพและถุงยังชีพให้ตามความเดือดร้อนของประชาชน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ ไม่มีปัญหาปัญหาทางด้านอาชญากรรมประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุข มีชมรมตำรวจบ้านและมีการตั้งเวรยามของแต่ละหมู่บ้าน

ด้านการเมืองและการบริหาร
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือได้ปรับเป็น อบต.ขนาดกลาง เมื่อปี พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย
1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
- สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ และให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการแต่งตั้ง จำนวน 2 คน และแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ จำนวน 1 คน

3. พนักงานส่วนตำบล
- มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงาน

ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งแบ่งการบริหารราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบันและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แบ่งหน้าที่เป็น 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
- จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
- ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1))
- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
- ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3))
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))
- การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))
- การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10))                            
- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (12))
- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา 16 (15))
- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
3. ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาคามสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดิน (มาตรา 68 (8))
- การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
- จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
- รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
- การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
-  ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
- การท่องเที่ยว (มาตรา 38(12))
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 16(11))
- การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
- การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
- คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (มาตรา 67(7))
- รักษาความสะอาดของถนน? ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 16(24))
6. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
-การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
- การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 16(14))
- ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจของส่วนราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามคามจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
แหล่งน้ำที่สำคัญที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตรการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค
- ลำน้ำน่าน ไหลมาจากอำเภอทุ่งช้าง ผ่านบ้านห้วยพ่าน บ้านส้อ บ้านดอนสบเปือ บ้านหนองผุก
- ลำน้ำเปือไหลผ่านบ้านสันทนา บ้านวังว้า บ้านห้วยเลื่อน บ้านดอนสบเปือ ลงสู่ลำน้ำน่าน 
- ลำน้ำกุ่มไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำอ้อ ผ่านบ้านสันทนา บ้านวังว้า บ้านห้วยเลื่อน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- โครงการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้านหนองผุก พื้นที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ 10
- อ่างเก็บน้ำอ้อ พื้นที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ 3,4,5,6,7
- อ่างเก็บน้ำห้วยส้อ พื้นที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ 9,12
- อ่างเก็บน้ำห้วยมื่น พื้นที่ได้รับประโยชน์ หมู่ที่ 10
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
  นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 เป็นต้นมา บทบาทและอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ อบต.เปือ  จะต้องมีการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุมคาม หรือข้อกำจัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นสภาวะแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความก้าวหน้าให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพแวดล้อมของสังคมไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลมีจุดแข็ง คือ
1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เช่น แหล่งน้ำธรรมชาติป่าไม้ ซึ่งเอื้อต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม
2. มีผู้บริหารและคณะทำงานที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความก้าวหน้าประกอบกับพนักงานส่วนตำบลมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงทุกหมู่บ้าน อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการประสานงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาได้จนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือมีจุดอ่อนและข้อจำกัด คือ
1. มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของหมู่บ้านบางหมู่บ้านไม่เต็มพื้นที่ เพราะบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชียงกลางทำให้ยากต่อการบริการการจัดการและการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ และการจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการด้านพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง
2. งบประมาณที่จะใช้ในการบริหารจัดการมีไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือมีโอกาส คือ
1. นโยบายของผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพและกำหนดทิศทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีพลวัตร
2. มีการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง และไม่มีภาษีค้างชำระในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ประเด็นหลักของการพัฒนาในยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน (SWOT ANALYSIS)
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ จะต้องมีการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคาม หรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก? ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความก้าวหน้าให้ทันกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพแวดล้อมของสังคม
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง
- องค์การบริหารส่วนตำบลเปือมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน มีแหล่งน้ำเปือเป็นน้ำที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรและเพื่ออุปโภคและบริโภคได้และมีลำน้ำน่านไหลผ่านตำบลเปือเป็นลำน้ำสายหลักของตำบลเปือ? และอ่างเก็บน้ำอ้อที่ช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้ที่สามารถนำมาใช้ในระบบประปาในหมู่บ้านและตำบลได้อย่างทั่วถึงพื้นที่ที่รับผิดชอบได้? มีส้นทางคมนาคมผ่านส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางจึงทำให้การพัฒนาในส่วนที่ต้องดำเนินการพัฒนาทางด้านเส้นทางคมนาคมที่ไม่เกินศักยภาพของตำบล และมีลำเหมือง คลองส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
จุดอ่อน
- เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กในแต่ละปีงบประมาณในการพัฒนาประเภทโครงสร้างพื้นฐานมีไม่เพียงพอต้องใช้งบประมาณในแต่ละโครงการสูงมากและบุคลากรยังขาดโดยเฉพาะบุคลกรทางด้านโยธาประสบการณ์ในการทำงาน
โอกาส
- พื้นที่ตำบลเปืออยู่ในแหล่งชุมชนการดำเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมประชาชนให้ความร่วมมือการการพัฒนา
อุปสรรค
- ทางด้านการพัฒนาแหล่งน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก ลำน้ำที่มีอยู่มีซึ่งมีความเร็วในการไหลของแม่น้ำเป็นพื้นที่ลาดชันและระหว่างหุบเขา จึงทำให้การใช้ประโยชน์จากการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคสร้างปัญหาในการพัฒนา

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จุดแข็ง
- สภาพพื้นที่ในตำบลเปือเป็นป่าเขาและมีทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ล่องแพลำน้ำน่าน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ลำน้ำน่าน ลำน้ำเปือ อ่างเก็บน้ำอ้อ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรและมีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ประชาชนมีที่ดินเป็นของตัวเอง มีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกและรวดเร็ว
จุดอ่อน
- ประชากรส่วนใหญ่อยู่ภาคเกษตรกรรมและรายได้ต่ำ  เกษตรกรขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรการตลาด และยังขาดความเข้าใจในการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ และยังไม่เห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคาผลผลิตการเกษตรกับพ่อค้าคนกลาง? ทำให้ผลผลิตที่ผลิตได้มีราคาตกต่ำ มีปัญหาภัยธรรมชาติซ้ำซาก มีปัญหาหนี้สิน และความยากจนของเกษตรกร มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน (ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน)
โอกาส
- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหมุนเวียนนอกฤดูทำการหลังจากที่ผลผลิตที่ผลิตได้ออกสู่ตลาดทำให้ผลผลิตนอกฤดูบางชนิดมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับมีหน่วยงานของเกษตรอำเภอได้ส่งเสริมให้มีการปลูกพืช และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนที่ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
อุปสรรค
- ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรทำให้สินค้าเน่าเสีย พ่อค้าคนกลางเอาเปรียบเกษตรกรประชาชนต้องตัดราคากันเอง ทำให้ราคาตกต่ำไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง

3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
จุดแข็ง
- พื้นที่ตำบลมีสภาพพื้นที่อำนวยต่อการพัฒนาประชาชนมีสถานศึกษาที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาด้านการศึกษา ประกอบกับตำบลเปือได้มีส่วนการศึกษาที่จะทำหน้าที่ในการศึกษาพัฒนาการการศึกษาการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาและอบรมประชาชนให้มีความรู้โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น? ทางด้านการสาธารณสุขมีสถานีอนามัยประจำตำบลเปือจำนวน 2 แห่งที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีพร้อมให้บริการทางด้านจัดสวัสดิการอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมการออกำลังกาย การเล่นกีฬา ทางด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ ได้มีการฝึกอบรมตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่คอยเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยธรรมชาติ มีสภาวัฒนธรรมประจำตำบลที่คอยสืบสานวัฒนธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
จุดอ่อน
- การพัฒนาสังคมนั้นจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่เนื่องจากองค์การส่วนตำบลเปือเป็นองค์กรขนาดเล็กมีงบประมาณการพัฒนาที่มีอยู่อย่างจำกัด การพัฒนาจึงค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งการแก้ไขปัญหาจึงไม่ได้เป็นไปตามที่ประชาชนได้คาดหวังไว้ ส่วนการศึกษามีจำนวนบุคลากรจำนวน 1 คน และพึ่งตั้งใหม่ซึ่งมีปัญหาทางด้านการบริหารงานเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร การบริการทางด้านสาธารณสุขยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 
โอกาส
- ทางผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมการทางด้านการบริการทางด้านการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาและส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
อุปสรรค
- หมู่บ้านในพื้นที่ของตำบลบางหมู่บ้านอยู่ในหุบเขาอยู่ห่างไกลการพัฒนาเป็นไปด้วยความลำบาก การติดต่อสื่อสารยังไม่ทั่วถึง และมีขนบทำเนียมประเพณีที่แตกต่างกัน เช่น การนับถือผี และภาษาที่ใช้ในการสื่อสารแตกต่างกัน

4. ด้านพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดแข็ง
- ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ หมู่บ้านที่มีวัดในการประกอบศาสนาพิธีจำนวน 10 หมู่บ้าน มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่เข้มแข็ง มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านต่อเนื่องยาวนาน  มีงานศิลปะการแสดงออกแบบล้านนา ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสืบชะตา 
จุดอ่อน
- การสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านในปัจจุบันนิยมเรียบแบบวัฒนธรรมของตะวันตกมาผสมจนลืมวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีพื้นบ้านแบบล้านนา
โอกาส
-รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของตัวเอง โดยการให้แต่งชุดในประเพณีพื้นบ้านในงานประเพณีหรืองานรัฐพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีในแต่ละท้องถิ่น เช่น วันเข้าพรรษา ประเพณีรดน้ำดำหัว วันผู้สูงอายุ
อุปสรรค
-ในสภาวะแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น ทำให้วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามบางอย่างได้เสื่อมหายไป เช่น หลงในวัตถุนิยมจึงทำให้คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางศาสนาอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี

5. ด้านการพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง
- ชุมชนมีสภาพพื้นที่มีทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์และมีการเฝ้าระวังภัยจากอัคคีภัยในการเผาทำลายป่าได้แก่ตำรวจบ้านและในแต่ละหมู่บ้านมีสถานที่กำจัดขยะเป็นของตัวเอง และทางผู้บริหารมีนโยบายในการจัดหารถยนต์บรรทุกขยะให้บริการให้กับหมู่บ้าน จุดตรวจของรัฐที่คอยเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จำนวน 2 จุด ได้แก่ หน่วยจัดการต้นน้ำบ้านห้วยหมู่ที่ 13 และหน่วยจัดการต้นน้ำบ้านน้ำมีด หมู่ที่ 14

 จุดอ่อน
- ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนยังมีการทำไร่เลื่อนลอยทำให้ป่าต้นน้ำถูกทำลาย 
โอกาส
- รัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมีการส่งเสริมการโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการตามพระราชเสาวณีย์ 
อุปสรรค
- ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ และการขาดจิตสำนึกร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในท้องถิ่น? ยังมีการตัดไม้ทำลายป่าอยู่เป็นประจำ เนื่องจากมีพื้นที่ป่าไม้ที่เฝ้าระวังกว้างขวางเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึงถึงแม้จะมีหน่วยจัดการต้นน้ำก็ตาม?

6. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริหาร
จุดแข็ง
ผู้บริหารให้ความสำคัญในการให้บริการกับประชาชนมาในอันดับแรกซึ่งเป็นนโยบายหลักให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการอำนวยความสะดวกและให้ประโยชน์สูงสุด ในการมาติดต่อทางราชการสามารถซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาได้สะดวกและรวดเร็วแบบ ONE STOP SERVICE ประกอบด้วยส่วนราชการสำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา ซึ่งมีระบบการบริการที่ทันสมัย
จุดอ่อน
- การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครั้งก็มีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ และในการให้บริการประชาชนเนื่องจากว่าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีบุคลากรน้อย และยังขาดประสบการณ์ในการทำงานซึ่งต้องใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีขั้นสูง
โอกาส
- ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรให้กับพนักงาน และมีนโยบายให้พนักงานส่วนตำบลได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปสรรค
-การบริหารงานบางครั้งมีข้อจำกัดทางด้านระเบียบกฎหมาย ไม่เอื้อต่อการพัฒนาหรือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที่ ซึ่งจะต้องดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย ทำให้ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์

จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคนิค (SWOT ANALYSIS) ในการวิเคราะห์ประเด็นของการพัฒนา พบว่า การพัฒนาแต่ละด้านองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยังมีจุดอ่อน และอุปสรรคในการที่จะพัฒนาตำบลเปือ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเปือก็มีจุดเข็ง และมีโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและสามารถพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม