หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   

ข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.เปือ
งบประมาณรายจ่ายปี 2559
งบประมาณรายจ่ายปี 2560
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
แผนชุมชนตำบลเปือ
แผนดำเนินงาน ปี 2559
แผนป้องกันไฟป่า-และหมอกควัน ปี 2559
แผนป้องกันไฟป่า-และหมอกควัน ปี 2560
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของอปท.-LPA
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ