หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  ตารางแสดงวงเงิน และราคากลางโครงการปรับปรุงคันสระห้วยกะฮักและห้วยผาลาด บ้านน้ำมีด หมู่ 14 อ่านต่อ ll 9 มิ.ย. 59 - 17:26 น.
  ตารางแสดงวงเงิน และราคากลางโครงการวางท่อประปา PVC บ้านเด่นพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลเปือ อ่านต่อ ll 8 มิ.ย. 59 - 11:57 น.
  ตารางแสดงวงเงิน และราคากลางโครงการวางท่อประปา PVC บ้านส้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเปือ อ่านต่อ ll 8 มิ.ย. 59 - 11:56 น.
  ตารางแสดงวงเงินและประมาณราคาโครงการวางท่อประปา PE บ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ 13 อ่านต่อ ll 6 มิ.ย. 59 - 16:05 น.
  ตารางแสดงวงเงินโครงการขุดลอกอ่างห้วยหิน บ้านห้วยเลื่อน หมู่ 6 อ่านต่อ ll 31 มี.ค. 59 - 14:15 น.
  ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถังน้ำใส บ้านน้ำอ้อ หมู่ 3 อ่านต่อ ll 31 มี.ค. 59 - 14:13 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588