หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. หมู่ 9 และ หมู่ 12 อ่านต่อ ll 26 ส.ค. 59 - 15:47 น.
  สอบราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 4,5,6,7,13,14 อ่านต่อ ll 23 ส.ค. 59 - 16:00 น.
  สอบราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,5,6,7,13,14 ตำบลเปือ อ่านต่อ ll 23 ส.ค. 59 - 15:59 น.
  โครงการปรับปรุงถนนดิน ด้วยหิน กรวด แม่น้ำ หมู่ 3,4,5,6,7,9,10,12,13,14 อ่านต่อ ll 9 ส.ค. 59 - 13:19 น.
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังว้า หมู่ 5 อ่านต่อ ll 9 ส.ค. 59 - 13:08 น.
  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อ หมุ่ที่ 3 อ่านต่อ ll 9 ส.ค. 59 - 13:04 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588