หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทนา หมู่ 4 อ่านต่อ ll 17 พ.ค. 60 - 15:20 น.
  โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.(บริเวณทุ่งกก) บริเวณนานายมนัส หน่อท้าว-นานายสมัย หน่อท้าว บ้านเด่นพัฒนา หมู่ 12 อ่านต่อ ll 28 มี.ค. 60 - 09:24 น.
  โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. (บริเวณทุ่งก้อ) บริเวณนานายบุญถึง ลำทา-นานางวิมล รัตนกมลชัย บ้านส้อ หมู่ 9 อ่านต่อ ll 28 มี.ค. 60 - 09:19 น.
  โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ฝายกลาง (นานายสงวน ใจน้อย) บ้านน้ำอ้อ หมู่ 3 อ่านต่อ ll 23 มี.ค. 60 - 16:10 น.
  โครงการวางท่อลำเหมืองสะพานหนองอ่าง บ้านดอนสบเปือ หมู่ 7 อ่านต่อ ll 2 ก.พ. 60 - 15:57 น.
  ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ ll 18 ต.ค. 59 - 15:20 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588