หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ll 5 ม.ค. 59 - 16:55 น.
  การแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชนเปือพระธาตุเกมส์ ณ สนามโรงเรียนบ้านดอนแก้ว วันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 อ่านต่อ ll 25 ธ.ค. 58 - 10:40 น.
  งานสู่ขวัญข้าวชาวเชียงกลาง วันที่ 7-12 ธันวาคม 2558 อ่านต่อ ll 11 ธ.ค. 58 - 09:08 น.
  โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 5ื ธันวาคม 2558 ณ ที่พักสงฆ์บ้านห้วยเลื่อน อ่านต่อ ll 11 ธ.ค. 58 - 09:02 น.
  โครงการปลูกหญ้าแฝกเทิดไท้องค์ราชัน และโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" อ่านต่อ ll 3 ธ.ค. 58 - 16:09 น.
  โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลเปือ อ่านต่อ ll 16 ต.ค. 58 - 11:59 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5]  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 3 หมู่บ้าน และลำเหมืองคสล. จำนวน 1 หมู่บ้าน อ่านต่อ ll 20 ก.พ. 61 - 10:50 น.
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2561 อ่านต่อ ll 19 ก.พ. 61 - 17:29 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีตำบลเปือ อ่านต่อ ll 1 ก.พ. 61 - 14:21 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.เปือ และโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่อบต.เปือ อ่านต่อ ll 29 ม.ค. 61 - 14:22 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์จัดเตรียมงาน ตามโครงการนมัสการพระธาตุดอยแก้ว อ่านต่อ ll 29 ม.ค. 61 - 14:05 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ อ่านต่อ ll 22 ม.ค. 61 - 14:16 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588