หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลเปือ ประจำปี 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 อ่านต่อ ll 7 พ.ค. 59 - 10:23 น.
  โครงการรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ ll 7 พ.ค. 59 - 10:02 น.
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) อ่านต่อ ll 15 มี.ค. 59 - 12:56 น.
  โครงการ "อบต.สัญจร" (นายกพบประชาชน) ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ ll 11 ก.พ. 59 - 10:21 น.
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ ll 3 ก.พ. 59 - 14:12 น.
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมงานประเพณีนมัสการพระธาตุดอยแก้ว ตำบลเปือ อ่านต่อ ll 3 ก.พ. 59 - 14:05 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 3 หมู่บ้าน และลำเหมืองคสล. จำนวน 1 หมู่บ้าน อ่านต่อ ll 20 ก.พ. 61 - 10:50 น.
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2561 อ่านต่อ ll 19 ก.พ. 61 - 17:29 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีตำบลเปือ อ่านต่อ ll 1 ก.พ. 61 - 14:21 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.เปือ และโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่อบต.เปือ อ่านต่อ ll 29 ม.ค. 61 - 14:22 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์จัดเตรียมงาน ตามโครงการนมัสการพระธาตุดอยแก้ว อ่านต่อ ll 29 ม.ค. 61 - 14:05 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ อ่านต่อ ll 22 ม.ค. 61 - 14:16 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588