หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   

การช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ

รายการขอความอนุเคราะห์น้ำ ประจำปี 2559

ลำดับ

วันที่

รายละเอียด

ผู้แจ้ง

1.

12 ก.ค. 59

ขอน้ำจำนวน 1 เที่ยว ในวันที่ 12 กันยายน 2559 เพื่อใช้งานศพนางต๋อม กำจัด บ้านหนองผุก ม.10

นายเจริญ วันดี

2.

11 ก.ค. 59

ขอน้ำจำนวน 2 เที่ยว ล้างถนน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

นายเจริญ วันดี

3.

6 เม.ย. 59

ขอน้ำจำนวน 1 เที่ยวเพื่อใช้ในงานทำบุญบ้านในวันที่ 6 เมษายน 2559 บ้านนางประยูร จิตตรง บ้านเลขที่ 103 หมู่ 4 ตำบล เปือ

นายสามารถ สิงห์ธนะ

4.

6 เม.ย. 59

ขอน้ำจำนวน 2 เที่ยว บ้านนายสมควร แสงชม บ้านน้ำอ้อ หมู่ 3 เพื่อใช้อุปโภคบริโภค ในวันที่ 6 เมษายน 2559

นายสมควร แสงชม

5.

11 มี.ค. 59

ขอน้ำจำนวน 2 เที่ยว ในวันที่ 11-15 มีนาคม 2559 วัดประดิษฐ์ส้อ ในงานไหว้สาป๋าระมี 36 ปีครูบาส้อ

นายพินิจ หน่อท้าว

6.

6 มี.ค. 59

ขอน้ำจำนวน 32 เที่ยว ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 เพื่อนำมาอุปโภคบริโภค บ้านนายชิษณุพงษ์ เมืองวงค์ 167 หมู่ 12 ตำบลเปือ

นายสมเลย ลำทา

7.

16 ก.พ. 59

ขอน้ำจำนวน 3 เที่ยวในวันที่ 19,20และ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อใช้ในงานแต่งงาน บ้านนางคำเสาร์ สลีอ่อน 147 หมู่ 12 บ้านเด่นพัฒนา ตำบลเปือ

นายสมเลย ลำทา


รายการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่งชำรุด) ประจำปี 2559

ลำดับ

วันที่

รายละเอียด

ผู้แจ้ง

1.

20 ธ.ค. 59

จำนวน 2 จุด 1. มุมบ้านนายเกียรติศักดิ์ ยศอาลัย 2. หน้าบ้านนายประสิทธิ ไชยวุฒิ

นายฉัตรชัย จิตตรง

2.

13 ธ.ค. 59

จำนวน 2 จุด 1. บ้านนายรุ้ง ใจน้อย 2. ทางเข้าอ่างน้ำอ้อ

นายธวัช หน่อท้าว

3.

30 พ.ย. 59

จำนวน 3 จุด 1. หน้าบ้านนายณรงค์ อภัยรุณ 2. หน้าบ้านนายอัมรินทร์ สิงห์ธนะ 3. หน้าบ้านนางบัวเผื่อน ซอเสียง

นายสามารถ สิงห์ธนะ

4.

27 ต.ค. 59

จำนวน 3 จุด 1. หน้าบ้านนายศรีนุ่น อะทะไชย 2. หน้าบ้านนางชื่น ดีแก้ว 3. หน้าศูนย์การเรียนรู้

นายเจริญ วันดี

5.

30 ก.ย. 59

หมู่ 9 บ้านส้อ จำนวน 3 จุด 1. ข้างบ้านนายอุดม สกุลสันติเจริญ 2. หน้าบ้านนายเสน่ห์ บุญทา 3. หน้าบ้านนางวริษา หน่อท้าว

นายพินิจ หน่อท้าว

6.

26 ก.ย. 59

จำนวน 9 จุด 1. ข้างบ้านนายอุดม สกุลสันติเจริญ 2. หน้าบ้านนายวี ไชยปิง 3. หน้าบ้านนายเสน่ห์ บุญทา 4. ข้างวัดสายหลุด 5. หน้าบ้านวริษา หน่อท้าว 6. หน้าบ้านผู้ใหญ่พินิจ หน่อท้าว 7. หน้าบ้านนายพนัส อัญชัญ 8. ข้างบ้านนางฉลอง หน่อท้าว 9. หน้าบ้านนายขวัญชัย ซอระสี

นายพินิจ หน่อท้าว

7.

14 ก.ย. 59

จำนวน 2 จุด 1.หน้าบ้านนางเกษี อินชูใจ 2. สามแยกต้นส้านแว้

นายพงษ์ประพัฒน์

8.

6 ก.ย. 59

จำนวน 4 จุด 1. บ้านนางบัวเผื่อน สิงห์ธนะ 2. บ้านนายชุมพล สุริยะสาร 3. บ้านนายมานพ สุทธการ

นายพินิจ หน่อท้าว

9.

30 ส.ค. 59

หมู่ 9 บ้านส้อ จำนวน 1 จุด 1. หน้าบ้านนางอุทัยวัน หน่อท้าว

นายพินิจ หน่อท้าว

10.

10 ส.ค. 59

หมู่ 10 บ้านหนองผุก จำนวน 6 จุด 1. หน้าบ้านรตต.อินทอน สุโรพันธุ์ 2. หน้าบ้านนางมล วันดี 3. หน้าวัดหนองผุก 4. หน้าบ้านนายจิต สลีอ่อน 5. หน้าบ้านนางชื่น สีแก้ว 6. หน้าบ้านายเดช สุโรพันธ์

นายเจริญ วันดี

11.

11 ม.ค. 59

หมู่ 13 บ้านห้วยพ่าน จำนวน 3 จุด 1. บ้านนายคะนอง ใจปิง 2. บ้านนายเหรียญ ใจปิง 3. บ้านนายรัย แปงอุด

นางนิชากร งามงอน


แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์

ลำดับ

วันที่

รายละเอียด

ผู้แจ้ง

1.

9 พ.ค. 60

แจ้งผลการตรวจสอบการขุด-ถม เปลี่ยนทิศทางลำห้วยสาธารณะ บ้านวังว้า

นายพอน ตามัย

2.

23 มี.ค. 59

ความเดือนร้อนจากที่รกร้างอยู่ระหว่างบ้านสองหลัง

นายวิชาญ หน่อท้าว, นายอุดม สกุลสันติเจริญ

3.

21 มี.ค. 59

ขอให้ตรวจสอบลานรับซื้อยาง

นายพนมพัฒน์ วิชัยดิษฐ์

4.

1 มี.ค. 59

ขอให้ตรวจสอบโรงดองศิริลักษณ์

5.

2 พ.ย. 58

ขอให้ตรวจสอบการรุกล้ำป่าชุมชนของหมู่บ้านดอนสบเปือ หมู่ 7 ต.เปือ