หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี อ่านต่อ ll 18 ม.ค. 60 - 09:49 น.
  โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลเปือ ประจำปี 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 อ่านต่อ ll 7 พ.ค. 59 - 10:23 น.
  โครงการรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ ll 7 พ.ค. 59 - 10:02 น.
  โครงการ "อบต.สัญจร" (นายกพบประชาชน) ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ ll 11 ก.พ. 59 - 10:21 น.
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ ll 3 ก.พ. 59 - 14:12 น.
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมงานประเพณีนมัสการพระธาตุดอยแก้ว ตำบลเปือ อ่านต่อ ll 3 ก.พ. 59 - 14:05 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4]  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ ll 10 พ.ย. 60 - 17:02 น.
  ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ ll 12 ต.ค. 60 - 14:03 น.
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านต่อ ll 12 ต.ค. 60 - 14:01 น.
  โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่านต่อ ll 17 ส.ค. 60 - 15:55 น.
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองผุก หมู่ที่ 10 อ่านต่อ ll 16 ส.ค. 60 - 11:20 น.
  ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อวัสดุุก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5,6,13,14 อ่านต่อ ll 27 ก.ค. 60 - 15:50 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588