หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 อ่านต่อ ll 23 เม.ย. 58 - 12:03 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4]  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ ll 18 ต.ค. 59 - 15:19 น.
  รายงาน คตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ ll 18 ต.ค. 59 - 15:14 น.
  รายงาน ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ ll 18 ต.ค. 59 - 15:05 น.
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ll 18 ต.ค. 59 - 14:58 น.
  แบบรายงาน คตง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ll 18 ต.ค. 59 - 14:58 น.
  รายแผน ผด.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ll 18 ต.ค. 59 - 14:56 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588