หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
คู่มือประชาชน
ข่าวสาร อบต.
การช่วยเหลือประชาชน
   


  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) อ่านต่อ ll 2 ต.ค. 60 - 11:22 น.
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 60 - 14:40 น.
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี อ่านต่อ ll 18 ม.ค. 60 - 09:49 น.
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) อ่านต่อ ll 15 ธ.ค. 59 - 12:58 น.
  โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลเปือ ประจำปี 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 อ่านต่อ ll 7 พ.ค. 59 - 10:23 น.
  โครงการรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ ll 7 พ.ค. 59 - 10:02 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 61 - 14:23 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 อ่านต่อ ll 27 ก.พ. 61 - 14:33 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 อ่านต่อ ll 27 ก.พ. 61 - 14:31 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 อ่านต่อ ll 27 ก.พ. 61 - 14:30 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมงาน พร้อมทำความสะอาดบริเวณงาน ตามโครงการนมัสการรอยพระบาท อ่านต่อ ll 20 ก.พ. 61 - 14:20 น.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการนมัสการรอยพระบาทตำบลเปือ อ่านต่อ ll 20 ก.พ. 61 - 14:18 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

คณะผู้บริหาร ส.อบต.เปือ และเจ้าหน้าที่อบต.เปือ ได้ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านดอนสบเปือ เมื่อ 22 ต.ค. 60
 
ทีมงานสำรวจพืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำรวจพื้นที่ป่าน้ำส้อ บ้านส้อเด่นพัฒนา เมื่อ 18 ต.ค. 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือจัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ 5 ต.ค. 60
 
อบต.เปือนำโดยนายกสวัสดิ์ รัตนกมลชัย ประธานสภาทินกร ชาติประเสริฐ ปลัดวิโรจน์ อุดนัน เข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 รางวัลชมเชย ของสำนักงานปลัดสำนักน เมื่อ 27 ก.ย. 60นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588