หน้าแรก
ประวัติ อบต.เปือ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แผนสามปี
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
   

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
   

การจัดการความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศออนไลน์
   


  โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลเปือ ประจำปี 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 อ่านต่อ ll 7 พ.ค. 59 - 10:23 น.
  โครงการรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ ll 7 พ.ค. 59 - 10:02 น.
  โครงการ "อบต.สัญจร" (นายกพบประชาชน) ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ ll 11 ก.พ. 59 - 10:21 น.
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ ll 3 ก.พ. 59 - 14:12 น.
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมงานประเพณีนมัสการพระธาตุดอยแก้ว ตำบลเปือ อ่านต่อ ll 3 ก.พ. 59 - 14:05 น.
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ สนามโรงเรียนไตรคามวิทยา อ่านต่อ ll 11 ม.ค. 59 - 10:53 น.

  หน้า  [1] [2] [3]  โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. หมู่ 9 และ หมู่ 12 อ่านต่อ ll 26 ส.ค. 59 - 15:47 น.
  สอบราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 4,5,6,7,13,14 อ่านต่อ ll 23 ส.ค. 59 - 16:00 น.
  สอบราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,5,6,7,13,14 ตำบลเปือ อ่านต่อ ll 23 ส.ค. 59 - 15:59 น.
  โครงการปรับปรุงถนนดิน ด้วยหิน กรวด แม่น้ำ หมู่ 3,4,5,6,7,9,10,12,13,14 อ่านต่อ ll 9 ส.ค. 59 - 13:19 น.
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังว้า หมู่ 5 อ่านต่อ ll 9 ส.ค. 59 - 13:08 น.
  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อ หมุ่ที่ 3 อ่านต่อ ll 9 ส.ค. 59 - 13:04 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4]

ประชุมกลุ่มปฏิบัติการสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 เมื่อ 15 ก.ย. 59
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.เปือ เมื่อ 15 ก.ย. 59
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อ 2 ก.ย. 59
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อบรมสร้างจิตสำนึก/กิจกรรมเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช) เมื่อ 31 ส.ค. 59นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย
นายก อบต.เปือ

081-031-3025


นายวิโรจน์  อุดนัน
ปลัด อบต.เปือ

087-179-9588